HOT NEWS


สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานวันครู ประจำปี 2560วันนี้ 16 ม.ค .60 (เวลา 9.15 น). นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา คือ One Slogan One School เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน "ครู” ครู นับเป็นปูชนียบุคคล ที่มีความสำคัญ ในการให้การศึกษาทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมเด็กและเยาวชนได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของครู ตลอดจนเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ และระลึกถึงบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีการทางศาสนา กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบูรพาจารย์ จากนั้น นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ อ่านสาส์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ(นายสิริรัฐ ชุมอุปการ) อ่านสารนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบของที่ระลึกให้แก่ครูอาวุโสนอกประจำการและในประจำการ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

...............................................................................................................................................................
  อ้างอิง  http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001160010174

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ความพึงพอใจเว็บไซต์พิกัด Google Maps

ความคิดเห็นล่าสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright 2017Backupศึกษาธิการอำนาจเจริญ
Back To Top