HOT NEWS


Sitemap
⇒ HOME   ทำเนียบบุคลากร
       1.ผู้บริหาร
       2.กลุ่มอำนวยการ
       3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
       4.กลุ่มนโยบายและแผน
       5.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
       6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
       7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
       8.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
       9.หน่วยตรวจสอบภายใน 

               1.ผู้บริหาร
               2.กลุ่มอำนวยการ
               3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
               4.กลุ่มนโยบายและแผน
               5.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
               6.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
               7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
               8.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
               9.หน่วยตรวจสอบภายใน 

            ศธภ.13
           ➧ สพฐ
            สพม.29

⇒ Download 
⇒ SITEMAP 
⇒ Contact

แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ความพึงพอใจเว็บไซต์พิกัด Google Maps

ความคิดเห็นล่าสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright 2017Backupศึกษาธิการอำนาจเจริญ
Back To Top