HOT NEWS


หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายแสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ความพึงพอใจเว็บไซต์พิกัด Google Maps

ความคิดเห็นล่าสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright 2017Backupศึกษาธิการอำนาจเจริญ
Back To Top