HOT NEWS


หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ1. รับผิดชอบงานธุรการของ ศธจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


แสดงความคิดเห็น

CodeNirvana
Newer Posts Older Posts

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ล่าสุด...

ดูทั้งหมด »

ข่าวสาร/ประกาศ/หนังสือราชการ หน่วยงานภายใน

อำนวยการ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดูทั้งหมด »

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดูทั้งหมด »

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดูทั้งหมด »

กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ

ดูทั้งหมด »

หน่วยตรวจสอบภายใน

ดูทั้งหมด »

E-NetWork ข่าวการศึกษาเครือข่ายภายใน กศจ.อำนาจเจริญ

ดูทั้งหมด »

จดหมายข่าว ศธจ.อจ.

ดูทั้งหมด »

ความพึงพอใจเว็บไซต์พิกัด Google Maps

ความคิดเห็นล่าสุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

© Copyright 2017Backupศึกษาธิการอำนาจเจริญ
Back To Top